TEMES I CONTINGUTS

Tema 1. Nombres racionals. Fraccions. Fracció d’un nombre. Operacions amb fraccions. Problemes amb fraccions. Classificació de decimals. Pas de fracció a decimal. Fracció generatriu.

01-fraccions 3r eso solucions Examen del tema 1 amb solucions incloses.

Tema 2. Nombres reals. Potències d’exponent enter (positiu o negatiu). Propietats de les potències. Notació científica.

02-nombres-reals_potencies solucions Examen del tema 2 amb solucions incloses.

Tema 3. Polinomis. Monomis i Polinomis. Operacions amb Monomis i Polinomis (sumes, restes, multiplicacions i divisions). Reducció de polinomis. Valor numèric d’un polinomi. Arrel d’un polinomi. Treure factor comú. Igualtats notables. Simplificació de fraccions algebraiques.

03 Polinomis amb solucions Examen del tema 3 amb solucions

Tema 4. Equacions de 1r i 2n grau. Resolució d’equacions de 1r grau. Resolució d’equacions de 2n grau completes utilitzant la fórmula. Resolució d’equacions de 2n grau incompletes utilitzant el procediment adient en cada cas. Resolució d’equacions de 2n grau que contenen denominadors, productes i/o identitats notables. Plantejament i resolució de problemes de planteig amb equacions.

04 EQUACIONS solucions Examen del tema 4 amb solucions

Tema 5. Sistemes d’equacions. Resolució de sistemes d’equacions utilitzant els mètodes de substitució i reducció. Resolució de problemes utilitzant sistemes d’equacions.

05 sistemes equacions solucions Examen del tema 5 amb solucions.

Tema 6. Proporcionalitat. Problemes de proporcionalitat simple i composta. Repartiments directament proporcionals i inversament proporcionals. Percentatges.

L’examen s’ha fet juntament amb el tema 7.

Tema 7. Progressions aritmètiques. Reconèixer una successió de nombres com a progressió aritmètica i d’una progressió geomètrica. El terme general d’una progressió aritmètica o geomètrica donats els primers termes. Determinar el 1r terme i la distància (o raó en el cas de la geomètrica) d’una progressió aritmètica o geomètrica donats dos termes qualssevol. Suma dels “n” primers termes d’una progressió aritmètica i d’una progressió geomètrica. Problemes de progressions aritmètiques i geomètriques.

06 proporcionalitat i progressions amb solucions Examen del tema 6 i 7 amb solucions.

Tema 8. Funcions. Funcions lineals i afins. Funcions lineals, afins i constants. Taula de valors. Representació gràfica. Pendent d’una recta. Equació de la recta que passa per dos punts. Problemes amb representacions de funcions lineal, afins o constant.

07 funcions rectes  Examen del Tema 8 (no conté solucions)

Tema 9. Estadística. Variables estadístiques. Taules de freqüència. Diagrama de barres, histograma i diagrama de sector. Moda, mediana, mitjana aritmètica, variància i desviació típica.

08 estadistica-1 Examen del tema 9 (no inclou solucions).

Tema 10*. Geometria. (temes 8 i 9 del llibre). Teorema de Tales i Pitàgores. Àrees de figures planes (triangle, quadrat, rectangle, rombe, romboide, trapezi, polígon regular i cercle). Àrea i volum de cossos geomètrics (prismes, piràmides, cons, cilindres i esferes).

*Aquest curs ens ha quedat sense poder treballar aquest darrer tema de Geometria (que es va treballar també a 2n d’ESO). A l’examen de setembre, pot haver-hi alguna pregunta d’aquest tema, però no serà obligatòria, es a dir, si surt, es posarà opcional a escollir entre aquesta i una altra sobre un dels temes treballats.

perimetre_i_area Examen del curs passat (2n d’ESO) del tema de Geometria-Perímetres i àrees. (No inclou solucions)

Arees_i_volums_de_cossos_geometrics Examen del curs passat (2n d’ESO) del tema de Geometria-Àrees i volums de cossos geomètrics. (no inclou solucions).

Enllaços: Heu de tenir en compte que no tot s’ha treballat a classe i que algunes coses potser les hem fetes seguint procediments diferents. Per tant, heu de saber destriar la informació que us ofereixen les webs dels enllaços que proposam.

Edu365 Matemàtiques 3r ESO En aquesta web interactiva, podràs trobar molts dels continguts treballats amb explicacions (en català).

Apuntes Marea Verde Aquí hi trobareu apunts i exercicis d’alguns dels temes treballats a classe (en castellà).

Matemàtiques ESO Aquí hi trobareu molt de material i videos on s’expliquen molts dels concenptes treballats a classe (en català i castellà).

Aplicacions matemátiques per android Una web interessant que inclou un llistat d’aplicacions matemàtiques per dispositius android.

Anuncis